iPhone 4s

iPhone 4S 8GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4S 16GB Quốc Tế: Chíp lõi kép Apple A5: Apple ra mắt iPhone 4S ngày 04/10/2011 với cấu hình “khủng”: iPhone 4S có cấu hình

iPhone 4S 16GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4S 16GB Quốc Tế: Chíp lõi kép Apple A5: Apple ra mắt iPhone 4S ngày 04/10/2011 với cấu hình “khủng”: iPhone 4S có cấu hình

iPhone 4S 32GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4S 16GB Quốc Tế: Chíp lõi kép Apple A5: Apple ra mắt iPhone 4S ngày 04/10/2011 với cấu hình “khủng”: iPhone 4S có cấu hình

iPhone 4S 64GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4S 16GB Quốc Tế: Chíp lõi kép Apple A5: Apple ra mắt iPhone 4S ngày 04/10/2011 với cấu hình “khủng”: iPhone 4S có cấu hình